+420 222 317 644
Office Center Zirkon, Sokolovská 131/86, 186 00 Praha - Karlín, Česká republika

 • čer
  2
  12. jún – Deň Ruska (День России)

  Dôležité: V pondelok 12.6.2017 bude Konzulárné oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie ZATVORENÉ. Tento deň sa nebude započítávať do celkovej dĺžky vybavenia objednaného víza do Ruska. Kancelária nešej spoločnosti je pro Vás otvorená každý pracovný deň od 9.00 -17.00.

 • kvě
  19
  ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2017

  SLOVENSKÁ REPUBLIKA OPÄŤ PRIVÍTA SVETOZNÁMÝ RUSKÝ ARMÁDNY SÚBOR ALEXANDROVCI. Celkom 10 koncertov v 9 mestách Slovenskej Republiky sa uskutoční v mesiacoch máj/jún 2017. V rámci tohto výnimočného turné...

KURZ VALÚT

RUB/USD
61,3222
RUB/EUR
75,6532
RUB/CZK
2,98637

SVETOVÝ ČAS

Moskva
6:38
Samara
6:38
Novosibirsk
9:38

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CRC Consulting s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) stanovujú postup spoločnosti CRC Consulting (ďalej len „CRC“) pri poskytovaní služieb (ďalej len „Služba“) v rámci svojej ponuky podnikateľským subjektom (ďalej len „Klient“) pri ich prenikaní na trhy.

1.2 Podmienky upravujú služby, ktoré sú poskytované CRC v Českej republike i v zahraničí.

II. Definícia pojmov

III. Základné podmienky pre poskytnutie Služby

3.1 Príslušná Služba je uvedená v aktuálnej Ponuke služieb CRC, ktorá je uverejnená v záložke Služby na webovej stránke CRC (viď: http://www.viza-ruska-federace.cz). CRC si pritom vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny v tejto Ponuke v nadväznosti na zmenu podmienok a v záujme stáleho rozvoja služieb, ako aj v prípade neovplyvniteľných javov (napr. vyššia moc).

3.2 Aktuálne ceny za jednotlivé Služby sú potom uverejnené takto:
  a) cena za konzultačnú a asistenčnú Službu CRC sa riadi stanovenou hodinovou sadzbou uvedenou v prílohách zmluvy o spolupráci 
  b) cena za elektronické on-line produkty a služby je uvedená vždy vrátane všetkých poplatkov (konzulárnych i servisných) a vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené v      Službe inak.

3.3 Službu na podporu exportu môže získať ktorýkoľvek Klient realizujúci export resp. zamýšľajúci uplatniť svoj tovar alebo služby na zahraničných trhoch pri splnení týchto podmienok:

IV. Objednanie Služby

4.1 U ponúkaných služieb CRC Klient odovzdá CRC objednávku k poskytnutiu požadovanej služby formou online objednávky  (viď: http://www.viza-ruska-federace.cz) , e-mailom alebo osobne na všetkých oficiálnych kontaktných miestach CRC, tj. na centrále CRC, alebo zahraničnom zastúpení CRC. 

V. Uzavretie zmluvného vzťahu

5.1 Za dátum vzniku zmluvného vzťahu medzi CRC ako dodávateľom a Klientom v postavení odberateľa je u konzultačných a asistenčných služieb považovaná preukázateľná akceptácia ponuky Klientom. U elektronickej on-line objednávky a služieb vzniká zmluvný vzťah akceptáciou objednávky Klienta. Telefonicky objednávaná služba je dodatočne potvrdená buď e-mailom zo strany Klienta alebo osobne na všetkých oficiálnych kontaktných miestach CRC, tj. na centrále CRC, alebo zahraničnom zastúpení CRC.

5.2 V súlade s Podmienkami vzniká CRC povinnosť realizovať plnenie požadovanej Služby okamihom uhradenia faktúry Klientom alebo inak vopred dohodnutým zpôsobom platby.

5.3 Ak neurčí CRC inak, je každá realizácia požadovanej Služby samostatným zmluvným vzťahom medzi CRC a Klientom, ktorý sa uskutočňuje podľa pravidiel upravených Podmienkami, prípadne metodickým pokynom záväzným pre danú Službu.

5.4 Ak sa vyskytnú udalosti, ktoré čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie povinností vyplývajúcich z Podmienok alebo zo zmluvy, je zmluvná strana, u ktorej sa vyskytol prípad vyššej moci, o tom povinná informovať druhú zmluvnú stranu a spoločne podniknúť vhodné kroky k náprave.

VI. Práva a povinnosti Klienta

6.1 Klient je povinný v objednávke Služieb uviesť všetky údaje (i osobné), presne podľa požiadaviek konkrétneho druhu služby, ktorú si objednáva a ktoré sú uvedené ako povinné v objednávkovom formulári danej služby. Po obdržaní objednávky je Klientovi zaslané potvrdenie o prijatí so žiadosťou o prekontrolovanie uvedených údajov v jeho objednávke, aby sa predišlo prípadným opomenutiam v objednávke zo strany Klienta.

6.2 Klient je povinný uhradiť cenu Služby vopred a to na základe vystavenej, osobne odovzdanej alebo e-mailom zaslanej faktúry CRC, ak nie je v objednávke dohodnuté inak.

6.3 Klient je povinný bez  zbytočného odkladu po obdržaní potvrdenia o prijatí objednávky CRC zaslať požadované doklady (potrebné k zabezpečeniu Služby) do centrálnej kancelárie CRC (alebo na iné vopred dohodnuté kontaktné miesto CRC či zahraničné zastúpenie). Klient berie na vedomie, že príslušný zastupiteľský úrad môže v priebehu vybavovania požadovať predloženie ďalších dokumentov, o čom bude CRC Klienta informovať a Klient je povinný takéto ďalšie dokumenty ihneď poskytnúť.

6.4 Pokiaľ sa Klient po podaní objednávky rozhodne túto objednávku vziať späť alebo zmluvu s CRC ukončiť pred vybavením objednávanej Služby, má CRC nárok na úhradu pomernej časti odmeny za už vykonané úkony zodpovedajúce vynaloženým nákladom, najmenej však vo výške 35 EUR bez DPH. 

6.5 V prípade, že u už vykonanej online objednávke Klientom dôjde k následnému stornovaniu objednávky Klientom po termíne pripísania jeho platby za Službu na účet CRC a CRC uvedenú platbu tomuto Klientovi vráti, bude CRC účtovať Klientovi storno poplatok vo výške zodpovedajúcej vynaloženým nákladom, minimálne však 35 EUR bez DPH.

6.6 Klient má právo v prípade výhrad voči plneniu danej Služby zahájiť reklamačné vybavovanie, ktorého účelom je porovnanie zhody medzi obsahom akceptovanej Služby podľa odst. 5.1 Podmienok a dodaným plnením.

VII. Práva a povinnosti CRC

7.1 CRC je oprávnená k odmene podľa článku VIII. Podmienok za vykonanú Službu pre Klienta.

7.2 CRC je oprávnená požadovať od Klienta súčinnosť pri realizácii dohodnutej Služby, pokiaľ si to vyžaduje charakter danej Služby.

7.3 CRC je povinná pri zariaďovaní Služby chrániť jej známe záujmy Klienta a je povinná oznámiť Klientovi všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov.

7.4 CRC je povinná zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií Klienta spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií. Táto povinnosť platí i po skončení zmluvného vzťahu s Klientom.

7.5 CRC po dohode s klientom je oprávnená poveriť realizáciou požadovanej asistenčnej a konzultačnej služby ďalší subjekt. Zodpovednosť za kvalitu výstupu služby zostáva na strane CRC.

7.6 CRC je oprávnená na základe vlastného uváženia pozastaviť alebo odmietnuť realizáciu Klientom požadovanej Služby napr. za situácie, kedy by plneniu konkrétnej Služby bránili zvláštne okolnosti (napr. vyššia moc) alebo by plnenie predmetnej Služby bolo spojené so značne vysokými nákladmi, ktoré nemohli byť CRC predpokladané v čase potvrdenia objednávky danej Služby.

VIII. Odmena za Službu a platobné podmienky

8.1 Odmena CRC za poskytnutú Službu sa riadi platnými cenami uvedenými v príslušnej Ponuke v nadväznosti na odst. 3.2 Podmienok.

8.2 CRC si vyhradzuje právo požadovať úhradu odmeny na základe faktúry vystavenej Klientovi v súlade s odst. 5.2 Podmienok, so splatnosťou danou charakterom objednávanej služby (expres, štandard, atď.). 

IX. Nakladanie s poskytnutou Službou

9.1 CRC umožňuje Klientovi dodanú Službu využiť len pre jeho vlastnú internú potrebu. Je výslovne zakázané, aby Klient túto Službu poskytol (bez ohľadu na to, či úplatne alebo bezúplatne) ktorejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu CRC.

9.2 CRC si vyhradzuje autorské práva a prípadne iné práva duševného vlastníctva k realizovanej Službe.

X. Záruka a reklamačné vybavovanie

10.1 Zodpovednosť CRC za Služby sa riadi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky. CRC je oprávnená upraviť záručné podmienky odlišne pre rôzne typy Služieb.

10.2 V prípade písomných výhrad zo strany Klienta voči dodanej Službe je Klient oprávnený požiadať o prešetrenie predložením písomnej žiadosti doručenej CRC najneskôr do 15 dní od realizácie danej Služby.

10.3 CRC rozhodne o uplatnenej reklamácii alebo sťažnosti do 30 dní od doručenia žiadosti Klienta.

XI. Storná

11.1 V prípade, že dôjde k stornovaniu objednávky Klientom, alebo Klient nenaplní podmienky po uzavretí zmluvy medzi Klientom a CRC, proces sa riadi podľa Podmienok uvedených v odst. 6.4. a odst. 6.5.

XII. Sankcie

12.1 CRC je oprávnená aplikovať zmluvnú pokutu, ak Klient poskytol obdržanú Službu CRC tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu CRC. V takomto prípade je CRC oprávnená požadovať od Klienta zmluvnú pokutu vo výške 7500 EUR bez DPH.

12.2 Zmluvnú pokutu môže CRC uložiť i opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo CRC na náhradu škody.

12.3 V prípade preukázateľného poškodenia dobrého mena CRC zo strany Klienta je CRC oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 350 EUR bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo CRC na náhradu škody.

12.4 V prípade omeškania Klienta s úhradou za Službu je CRC oprávnená požadovať od Klienta úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške. Uplatnením požiadavky na úroky z omeškania nie je dotknutý nárok CRC na náhradu škody.

XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov uzatvorených medzi CRC a Klientom.

13.2 Vzťahy výslovne neriešené Podmienkami budú realizované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky najmä obchodného zákonníka.

13.3 Všetky spory vzniknuté alebo súvisiace s poskytovaním Služby pre Klienta, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierom, budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní s vylúčením všeobecných súdov podľa zákona č. 216/1994 Zb. v platnom znení u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Miestom rokovania bude Praha a rokovacím jazykom bude čeština.

13.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky CRC platia s účinnosťou od 1.1.2010 po dobu neurčitú alebo až do doby ich odvolania zo strany CRC a nahradenia novými všeobecnými obchodnými podmienkami na základe výlučného uváženia CRC.